Legal

Avís Legal

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (en endavant LSSIYCE), GRUP FURGO-TRAYLER manifesta que el domini wwww.furgotrayler.com és propietat de GRUP FURGO-TRAYLER, que és un nom comercial firmat per les següents empreses FURGO-TRAYLER, SL (B-43.313.915); JOAN MONZÓN MARTÍNEZ; i FURGO-TRAYLER, SCCL (F-55.549.125), i domicili a l’Avinguda Massets n. 6 P.I. Massets, 43719 BELLVEI (TARRAGONA).

GRUP FURGO trayler no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, GRUP FURGO-TRAYLER no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de GRUP FURGO-TRAYLER estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’Internet de GRUP FURGO-TRAYLER poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de GRUP FURGO-TRAYLER o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de GRUP FURGO-TRAYLER.

Protecció de dades personals

En virtut del Reglament 2016/679 de 2 d’abril de 2016, sobre la protecció de dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat del GRUP FURGO-TRAYLER, que és un nom comercial fírmate per les següents empreses FURGO-TRAYLER, SL (B-43.313.915); JOAN MONZÓN MARTÍNEZ ; i FURGO-TRAYLER, SCCL (F-55.549.125). La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

En el cas que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat de disposar d’un perfil dels seus usuaris i analitzar elo servei i / o productes amb major interès, pugui utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, la mercantil no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per accedir a alguns serveis que GRUP FURGO-TRAYLER ofereix a través d’aquest website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant el compliment del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de GRUP FURGO-TRAYLER amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis, així com per informar de les millores de la web.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Avinguda Massets n. 6 P.I. Massets, 43719 BELLVEI (TARRAGONA), o bé, enviar un correu electrònic a info@furgotrayler.com

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de FURGO-TRAYLER Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( “hiperlinks”) que es estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de GRUP FURGO-TRAYLER, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per GRUP FURGO-TRAYLER, per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de GRUP FURGO-TRAYLER l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de GRUP FURGO-TRAYLER.

GRUP FURGO-TRAYLER no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. GRUP FURGO-TRAYLER, posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’usuari transfereix el programari d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Discover